OBECN? KNIHOVNA ZAK?ANY
Naposledy aktualizováno: 1.7.2020

Návšt?va žáků z místní základní školy v knihovn? v roce 2007.

Fotografie z této akce jsou k nahlédnutí na první strn?,taktéž fotografie z rekonstrukce a následné st?hování se do opravených prostorů knihovny.

________________________________________

OTV?RAC?   DOBA   ZŮST?V?   STEJN?

K A Ž D ?     P O N D ? L ?      14.   až   18.    H O D.  

T?šíme se na Vaši návšt?vu!

_________________________________________________________ 

Knihovna p?ešla z programu Clavius na program REX .

Program je jednodušší a dá se ovládat a opravovat z Ku?imské knihovny.  

-------------------------------------------------------------------------------

Z M ? N A !!! Z M ? N A !!!

 Upozor?ujeme ?tená?e na zm?nu poplatků.

D?ti do 15.let nebudou platit žádný poplatek.

Ostatním se poplatek zvyšuje

ze 30 na 50 K?.

Upozor?uji, že je to poplatek na celý rok.

Poplatky pro rok 2020 zůstávají stejné jako v roce 2019.

_________________________________________________ 

Žádám klienty knihovny, aby zaplatili poplatek  již p?i první návšt?v? knihovny, jinak  si bohužel nebudou moci půj?it knihy, po?íta?  nás k operaci - vypůj?ky nepustí !  

----------------------------------------------------------------------------------- 

     O T E V ? E N O !!!!!!!!!!!!

  Od 4.kv?tna bude knihovna op?t v provozu.

-------------------------------------------------------------------------------

 O PR?ZDNIN?CH BUDE KNIHOVNA OTEV?ENA V T?CHTO DNECH:

 ?ERVENEC 13. a 27. 

 SRPEN      10. a 24.

 

 Ostatní dny bude knihovna uzav?ena. 

_______________________________